• Start vandaag nog. Weg met de corona kilootjes.
 • Einsteinweg 23 te Elst. Tot snel! x

Voorwaarden

 

 

 • Ieder lid is verplicht kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden van Lijn Afslankstudio. Indien sprake is van een overeenkomst tussen Lijn Afslankstudio en een lid is dit algemeen reglement daarvan een onderdeel en is daar onlosmakelijk mee verbonden.
 • Een lidmaatschap wordt aangegaan voor 8, 16, 24 of 52 weken en is NA deze periode per kalendermaand opzegbaar.
 • Het lidmaatschap is niet overdraagbaar.
 • Betaling van lidmaatschapsgeld geschiedt middels een overboeking en wordt iedere maand op de rekening van Lijn Afslankstudio verwacht. U betaald altijd een maand vooruit. De eerste betaling vindt plaats middels een betaal link van de Rabobank. Deze ontvangt u per whatsapp bericht. Gelieve deze voor aanvang van uw abonnement en/of rittenkaart te voldoen.
 • Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden en minimaal 1 kalendermaand voor het verstrijken van het abonnement. Dit geldt enkel voor abonnementen NA 8, 16, 24 of 52.  De start abonnementen kunnen NIET tussentijds worden opgezegd.
 • Indien een betaling niet op tijd geschiedt, om welke reden dan ook, stuurt Lijn Afslankstudio een herinnering met een betaal link om alsnog te betaling te voldoen. Wanneer er na deze herinnering geen betaling volgt, stuurt Lijn Afslankstudio een tweede en tevens laatste herinnering. De kosten hiervoor zijn 15 euro aan administratiekosten.
 • Indien het lid, ook na in gebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het lid in verzuim. Alle hiermee gepaard gaande kosten, waaronder incasso/deurwaarder en/of advocaatkosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke worden op het lid verhaald conform de toepasselijke wetgeving. Lijn Afslankstudio is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering ter incasso uit handen te gegeven. In dat geval is het lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle verschuldigde bedragen, alsmede alle toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle op de invordering vallende kosten en rente ineens te voldoen.
 • Afwezigheid van het lid, door welke oorzaak dan ook, ontheft het lid niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde abonnementsgeld en schept voor haar niet het recht op enige vermindering van het abonnementsgeld.
 • Lijn Afslankstudio behoudt zich het recht de tarieven jaarlijks in januari te indexeren.
 • Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden verleend.
 • Betaling van een rittenkaart of behandeling dient vooraf contant of via betaal link te worden voldaan.
 • Rittenkaarten zijn niet overdraagbaar en voor niet genoten lessen / behandelingen wordt geen restitutie verleend.
 • Rittenkaarten zijn 3 (10 rittenkaart) tot  6 maanden (20-rittenkaart) geldig.
 • Voor het volgen van de lessen / behandelingen dient altijd een afspraak te worden gemaakt.
 • Afgesproken lessen / behandelingen dienen minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Bij niet tijdig afzeggen komt de les / behandeling te vervallen. 
 • Afgesproken lessen / behandelingen kunnen nimmer per whatsapp bericht worden geannuleerd, enkel telefonisch worden doorgegeven. 
 • Lessen inhalen is mogelijk binnen 4 weken na de gemiste les. Daarna komt de les te vervallen.
 • Korte vakanties en weekendjes weg komen voor rekening van de klant. Lange vakanties in overleg. 
 • Wordt er vaker dan 2 x geannuleerd, dan kan Lijn afslankstudio de maatregel toepassen dat de vaste plek wordt opgeheven. Alle afspraken worden dan uit het systeem verwijderd. Deze regeling kan ook worden toegepast als een lid op een andere manier tijden onnodig bezet houdt. Inplannen kan dan wel altijd weer telefonisch en in de studio.
 • Bij bijzondere omstandigheden zoals blessures, zwangerschap en ziekenhuisopname, kan op basis van een medische verklaring een abonnement tijdelijk worden bevroren. Met een maximale tijd van 3 tot 9 maanden. De betalingen lopen in deze periode door. Alle bevroren lessen kunnen worden ingehaald. 
 • Niet genoten lessen / behandelingen kunnen niet worden geclaimd en er wordt geen contributie gerestitueerd. 
 • Lijn afslankstudio behoudt zich het recht voor op erkende feestdagen en tussen kerst en oud en nieuw te sluiten. Tevens vindt er een zomervakantie sluiting plaats van 2 tot 3 weken. 
 • Lijn afslankstudio is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd.
 • Lijn afslankstudio is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen.
 • Het deelnemen aan activiteiten in en van de afslankstudio gebeurt volledig op eigen risico.
 • Voor opmerkingen, suggesties of klachten kunt u ten allen tijden terecht. Stuurt u daarvoor een mail naar: info@lijnafslankstudio.nl 
 • Vanwege de verplichte sluiting door de Overheid, kunnen alle lessen, waarvan de contributie is doorbetaald na uw abonnement worden.
 • Een startabonnement kan tijdens deze verplichte sluiting, niet worden ontbonden op grond van het niet leveren van diensten.
 • Voorafgaand aan ieder abonnement, vindt een gratis intake gesprek plaats, waarna een gratis proefles volgt.
 • Heeft u een financieel gerelateerde vraag? Stuur een email bericht naar: info@lijnafslankstudio.nl. We trachten deze binnen 24 uur te zullen beantwoorden (naar gelang de vraag).  

 

Met vriendelijke groet,

Marjolijn Kamps  - Eigenaar Lijn Afslankstudio Elst